เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คำสั่ง

คำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครปฐม ที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอนตูม (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครปฐม ที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอนตูม (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครปฐม ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางเลน (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครปฐม ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางเลน (แก้ไขเพิ่มเติม)

จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565