เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือราชการ/หนังสือสั่งการ

“ด่วนที่สุด” นฐ0019/ว16077 เรื่อง โครงการพัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ และการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาโดยนำศาสตร์พระราชามาใช้ กิจกรรมหลักที่ 3.2 พัฒนาอาชีพ คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การตลาดและการตลาดแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal)

“ด่วนที่สุด” นฐ0019/ว16077 เรื่อง โครงการพัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ และการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาโดยนำศาสตร์พระราชามาใช้ กิจกรรมหลักที่ 3.2 พัฒนาอาชีพ คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การตลาดและการตลาดแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal)

คำสั่ง

คำสั่งจังหวัดที่ 1917/2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปบฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งจังหวัดที่ 1917/2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปบฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 2056/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ประจำปี 2565

คำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 2056/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ประจำปี 2565

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารเพิ่มเติมรายชื่อ20กลุ่มผู้ผลิตแนบท้ายในการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ปี 2565

เอกสารเพิ่มเติมรายชื่อ20กลุ่มผู้ผลิตแนบท้ายในการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ปี 2565