สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือราชการ/หนังสือสั่งการ

“ด่วนที่สุด” นฐ0019/ว13063 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (ยกเว้นอำเภอดอนตูม/สามพราน/พุทธมณฑล)

“ด่วนที่สุด” นฐ0019/ว13063 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (ยกเว้นอำเภอดอนตูม/สามพราน/พุทธมณฑล)

นฐ0019/ว12549 เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด

นฐ0019/ว12549 เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด

“ด่วนที่สุด” นฐ0019/ว12051 เรื่อง การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“ด่วนที่สุด” นฐ0019/ว12051 เรื่อง การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“ด่วนที่สุด” นฐ0019/12046 เรื่อง การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“ด่วนที่สุด” นฐ0019/12046 เรื่อง การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว