เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คำสั่ง

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมที่ 22/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานดำเนินกิจกรรม 5 ส. โครงการ “5S enjoy life enjoy work” (5ส. สร้างสุข สนุกกับงาน) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปบม ประจำปี พ.ศ.2565

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมที่ 22/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานดำเนินกิจกรรม 5 ส. โครงการ “5S enjoy life enjoy work” (5ส. สร้างสุข สนุกกับงาน) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปบม ประจำปี พ.ศ.2565

คำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 1168/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product  Champion : OPC)

คำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 1168/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC)

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารเพิ่มเติมรายชื่อ20กลุ่มผู้ผลิตแนบท้ายในการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ปี 2565

เอกสารเพิ่มเติมรายชื่อ20กลุ่มผู้ผลิตแนบท้ายในการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ปี 2565