โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม

ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม 

แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

>> ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติ่ม <<

(Visited 1 times, 1 visits today)