หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอพุทธมณฑล

รายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอำเภอพุทธมณฑล ประจำปีงบประมาณ 2558

ปี 2554

(หมู่บ้านรักษา)

(ระดับ)
  • บ้านศาลาดิน หมู่3 ตำบลมหาสวัสดิ์ ระดับอยุ่ดี กินดี
  • บ้านวัดสุวรรณ หมู่1 ตำบลศาลายา ระดับอยู่ดี กินดี

ปี 2555

(หมู่บ้านรักษา)

(ระดับ)
  • บ้านสหกรณ์ หมู่8 ตำบลคลองโยง ระดับอยู่ดี กินดี

ปี 2556

(หมู่บ้านรักษา)

(ระดับ)
  • บ้านวัดหนองแค หมุ่3 ตำบลศาลายา ระดับพออยู่ พอกิน

ปี 2557

(หมู่บ้านรักษา)

(ระดับ)
  • บ้านวัดมะเกลือ หมู่4 ตำบลคลองโยง ระดับพออยู่ พอกิน

ปี 2558

(หมู่บ้านขยายผล)

(ระดับ)
  • บ้านดอนทอง หมู่5 ตำบลคลองโยง ระดับอยู่ดี กินดี
(Visited 2 times, 1 visits today)