หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกำแพงแสน

รายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอำเภอกำแพงแสน

ปี ๒๕๕๒
จำนวน ๑ หมู่บ้าน

(ระดับมั่งมี ศรีสุข)
 • บ้านหนองเทียม หมู่ที่ ๗ ต.สระพัฒนา

ปี ๒๕๕๓
จำนวน ๑ หมู่บ้าน

(ระดับมั่งมี ศรีสุข)
 • บ้านสระ หมู่ที่ ๒ ต.สระพัฒนา

ปี ๒๕๕๔
จำนวน ๒ หมู่บ้าน

(ระดับพออยู่ พอกิน)
 • บ้านหนองโพธิ์ หมุ่ที่ ๘ ต.ห้วยหมอนทอง
 • บ้านไผ่โน้ม หมู่ที่ ๖ ต.รางพิกล

ปี ๒๕๕๕
จำนวน ๑ หมู่บ้าน

(ระดับอยู่ดี กินดี)
 • บ้านดอนทอง หมู่ที่ ๒ ต.ดอนข่อย

ปี ๒๕๕๖
จำนวน ๑ หมู่บ้าน

(ระดับพออยู่ พอกิน)
 • บ้านหนองยายนุ่น หมู่ที่ ๓ ต.กระตีบ

ปี ๒๕๕๗
จำนวน ๑ หมู่บ้าน

(ระดับพออยู่ พอกิน)
 • บ้านห้วยผักชี หมู่ที่ ๑๒ ต.ทุ่งลูกนก

ปี ๒๕๕๘
จำนวน ๓ หมู่บ้าน

(ระดับพออยู่ พอกิน)
 • บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ ต.ทุ่งขวาง
 • บ้านสระ หมู่ที่ ๑ ต.สระสี่มุม
 • บ้านท่าเสาใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ต.ห้วยม่วง

ปี ๒๕๕๙
จำนวน ๑ หมู่บ้าน

(ระดับพออยู่ พอกิน)
 • บ้านทุ่งอินทนิล หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งบัว

 

(Visited 1 times, 1 visits today)