ผลิตภัณฑ์ OTOP ต่างๆของจังหวัดนครปฐม

       จังหวัดนครปฐม ดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ OTOP มาตั้งตั้งแต่ ปี 2544 OTOP เป็นโครงการที่มุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการสร้างรายได้ในท้องถิ่น กระตุ้นให้แต่ละชุมชนรวมตัวกันนำภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนมาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่ยั่งยืนในแต่ละชุมชน จังหวัดนครปฐมมียอดจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นอันดับ 1 ของประเทศติดต่อกันหลายปี ทำให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนมั่งคั่ง และยั่งยืน

       จังหวัดนครปฐมจึงได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดนครปฐมที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ไทย (OTOP Product Champion : OPC) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็น ที่รู้จักเพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP จังหวัดนครปฐม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับ หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป สามารถอ่านรายละเอียดได้จากลิงค์ดังนี้ >> ผลิตภัณฑ์OTOPจังหวัดนครปฐม <<

(Visited 1 times, 1 visits today)