บ้านหนองหม้อแตก หมูที่4 ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปี2556

    บ้านหนองหม้อแตก ได้รับคัดเลือกให้เป็นเป้าหมายของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ โดยได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ในปีพ.ศ.2556 โดยการจัดกระบวนการให้ปรุชาชนใน หมู่บ้านได้มีความรู้ ความเข้าใจและนําแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการ พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ และสามารถเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่หมู่บ้านอื่นในการพัฒนา และขยายผลการดําเนินงาน เพื่อสร้างพลังการบริหารจัดการในลักษณะของเครือข่ายระหว่างหมู่บ้าน โดยอาศัยทุน ทางสังคมที่แตกต่าง ซึ่งจะเป็นผลในการเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวิถีชีวิตของหมู่บ้านในทุก หมู่บ้านได้อย่างรวดเร็ว จึงได้ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา

>> ดาวน์โหลดเอกสารถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

โครงการขยายผลหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม : พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี พ.ศ.2556  <<

 

(Visited 1 times, 1 visits today)