บ้านหนองจอก หมู่ที่16 ตําบลโพรงมะเดื่ออําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปี2555

    บ้านหนอกจอก แต่เดิมหมู่บ้านนี้จะมีหนองน้ําจํานวนมาก ชาวบ้านทํานา ทําสวนกันมา นานแล้ว ในหนองน้ํานี้ มีวัชพืช เช่น จอก แหน มากมายจนกําจัดไม่ไหว ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านของตน ว่า “บ้านหนองจอก”

    ในปี ๒๕๕๖ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนงบประมาณให้อําเภอ ดําเนินงานโครงการรักษาสภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๓ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานให้ผู้นํา กลุ่ม องค์กร เครือข่ายได้พัฒนาศักยภาพการบริหาร จัดการชุมชนให้สามารถแก้ไข ป้องกัน และพัฒนาหมู่บ้านให้”ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานราก มั่นคง” ดําเนินการโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองนครปฐม

>> ดาวน์โหลดเอกสารถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ <<

 

(Visited 1 times, 1 visits today)