บริการของเรา

บ้านหนองจอก หมู่ที่16 ตําบลโพรงมะเดื่ออําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปี2555

บ้านหนองจอก หมู่ที่16 ตําบลโพรงมะเดื่ออําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปี2555

    บ้านหนอกจอก แต่เดิมหมู่บ้านนี้จะมีหนองน้ําจํานวนมาก ชาวบ้านทํานา ทําสวนกันมา นานแล้ว ในหนองน้ํานี้ มีวัชพืช เช่น จอก แหน มากมายจนกําจัดไม่ไหว ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านของตน ว่า “บ้านหนองจอก”

    ในปี ๒๕๕๖ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนงบประมาณให้อําเภอ ดําเนินงานโครงการรักษาสภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๓ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานให้ผู้นํา กลุ่ม องค์กร เครือข่ายได้พัฒนาศักยภาพการบริหาร จัดการชุมชนให้สามารถแก้ไข ป้องกัน และพัฒนาหมู่บ้านให้”ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานราก มั่นคง” ดําเนินการโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองนครปฐม

>> ดาวน์โหลดเอกสารถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ <<

 

(Visited 1 times, 1 visits today)