บ้านสวนแทงทวย หมู่ที่3 ตําบลพระประโทนอําเภอเมืองนครปฐม ปี2554

    บ้านสวนแทงทวย หมู่ที่3 ตําบล พระประโทน อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้ดําเนินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ‘มั่งมี ศรีสุข’ โดยได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้ดําเนินการตามโครงการรักษาและพัฒนาความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ‘มั่งมี ศรีสุข’ 

>> ดาวน์โหลดเอกสารสมุดบันทึกกิจกรรม การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ <<

 

(Visited 1 times, 1 visits today)