กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตคือ อะไร

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คือ การรวมตัวกันของประชาชนในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านเงินทุน โดยการประหยัดทรัพย์ แล้วนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้เป็นทุนสำหรับสมาชิกที่มีความจำเป็น/เดือดร้อน กู้ยืมไปใช้ในการลงทุน/พัฒนาอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของครอบครัว….. อ่านต่อได้ที่

แนวคิดของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สาระสำคัญของแนวคิดของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีดังนี้

  1. การรวมคนในหมู่บ้านให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยรวมคนที่มีฐานะแตกต่างกันให้ช่วยเหลือกัน อันจะเป็นการยกฐานะคนยากจน
  2. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุน โดยรวมกลุ่มกันออมเงินแล้วกู้ไปทำทุน
  3. การนำเงินทุนไปดำเนินการด้วยความขยัน ประหยัดและถูกต้อง เพื่อให้ได้ทุนคืนและมีกำไรเป็นรายได้
  4. การลดต้นทุนในการครองชีพ โดยการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดเป็นการรวมกันซื้อ-ขาย สามารถลดต้นทุนในการซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค และปัจจัยการผลิต

 

(Visited 2 times, 1 visits today)