โครงสร้าง/บุคลากร

โครงสร้างหน่วยงาน

ผู้บริหาร

นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์

พัฒนาการจังหวัดนครปฐม

โทร 084-8740597

นายจรูญ บุญฤทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทร 081-8203602

นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทร 081-8203611

นางอำนวยนาถ เอียดสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

โทร 081-8203627

นายประภาส สินทับทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร 081-8203586

พัฒนาการอำเภอ

นางพิมภา บุญวรรโณ

พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม

โทร 081-8203650

นายมณฑล วงศ์เทศ

พัฒนาการอำเภอสามพราน

โทร 081-8203985

นางสาวอัจฉรา ไพรสงบ

พัฒนาการอำเภอนครชัยศรี

โทร 081-8203690

นางปาริชาติ มายืนยง

พัฒนาการอำเภอกำแพงแสน

โทร 081-8203675

นางสาวจิตติมา คงแจ่ม

พัฒนาการอำเภอบางเลน

โทร 081-8203692

นางรินท์จง เล็กแดงอยู่

พัฒนาการอำเภอดอนตูม

โทร 081-8203681

นางสาวอรอุมา อึ้งประเสริฐภรณ์

พัฒนาการอำเภอพุทธมณฑล

โทร 081-8203935

(Visited 3 times, 1 visits today)