Archives: ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานสนับสนุน ช่วยเหลือ ติดตาม และนิเทศงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายธันฑ์สพัฒน์ ธรรมธนจิตต์ ม.6 บ้านใต้วัด ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม

พัฒนาการจังหวัดนครปฐม นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พร้อมด้วยนางพิมภา บุญวรรโณ พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม และทีมงาน เข้าพบแสดงความขอบคุณ อาจารย์สมชาย ปฐมศิริ ที่ได้สละเวลามาเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและควบคุมงาน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 4 แปลง ทั้งนี้ ได้หารือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพ ณ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จังหวัดนครปฐม กำหนดให้มีการดำเนินงานการพัฒนาตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2564 โดยมีนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ณ ห้องประชุม Conference Room

พัฒนาการจังหวัดนครปฐม มอบหมาย นางสาวสุดา ทองดอนโพธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) พร้อมด้วยนางสาววรีย์ สุขชื่น ตัวแทน กพสภ.จังหวัดนครปฐม และนายสุรินทร์ บุญกระสินธุ์ ครัวเรือนสัมมาชีพอำเภอสามพราน ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี