Archives: ภาพกิจกรรม

พช.นครปฐม ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.นครปฐม ร่วมประชุม Zoom Cloud Meeting คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา พช.” ระดับภาค และที่ปรึกษาครั้งที่ 1/2564 บูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

พช.นครปฐม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายฐิติพงษ์ ปิ่นจ้อย ม.4 ต.พะเนียด อำเภอนครชัยศรี