Archives: ดาวน์โหลด

นฐ0019/ว1670 เรื่อง โครงการพัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ และการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโดยนำศาสตร์พระราชาใช้ กิจกรรมหลักที่ .3 พัฒนาอาชีพ คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การตลาดและการตลาดแบบวิถึปกติใหม่ (New Normal) กิจกรรมย่อยที่ 1.3 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย NakhonPathom Brand

(30/01/2566)