นฐ0019/ว19787 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

นฐ0019/ว19787 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting