District Community Development Office News

🎉🎉กลุ่มกลุ่มหัตถกรรมผ้าและไหมพรม(โครงการขยายการผลิตและสร้างงาน)อำเภอเมืองนครปฐม เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565🎉🎉👏👏👏👏👏👏