ดาวน์โหลด
18 มิถุนายน 2564 / 14.10 น.
นฐ0019/ว10006 เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายภาครัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นฐ0019/ว10006 เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายภาครัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดาวน์โหลด
16 มิถุนายน 2564 / 13.50 น.
“ด่วนที่สุด” นฐ0019/ว9868 เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

“ด่วนที่สุด” นฐ0019/ว9868 เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”