คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(24/11/2565)

คำสั่งจังหวัดนครปฐมที่ 2966/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานถอดบทเรียนและศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปล กระทรวงมหาดไทย

(23/11/2565)