เอกสารคณะทำงานสานพลังประชารัฐ (SE)

รายงานการประชุม การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด (ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด คสป.) ครั้งที่ 2/2564

(13/09/2564)