“ด่วนที่สุด” ที่ นฐ0019/ว16070 ลงวันที่ 20  กันยายน 2564 เรื่องโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP กิจกรรมที่ 3 สร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกาย

“ด่วนที่สุด” ที่ นฐ0019/ว16070 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่องโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP กิจกรรมที่ 3 สร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกาย

21 กันยายน 2564 /

09:46 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ นฐ 0019/ว15911 เรื่อง การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ด่วนที่สุด ที่ นฐ 0019/ว15911 เรื่อง การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

16 กันยายน 2564 /

16:40 น. /

ดาวน์โหลด

นฐ0019/ว15831 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย(โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) (นครชัยศรี กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน และสามพราน

นฐ0019/ว15831 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย(โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) (นครชัยศรี กำแพงแสน เมืองนครปฐม บางเลน และสามพราน

16 กันยายน 2564 /

09:25 น. /

ดาวน์โหลด