ประกาศ/หนังสือราชการ/หนังสือสั่งการ

“ด่วนที่สุด” ที่ นฐ0019/ว972 เรื่อง การจัดทำข้อมูลประกอบการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (ยกเว้นอำเภอสามพราน ดอนตูม พุทะมณฑล)

(20/01/2565)

ที่ นฐ0019/ว709 เรื่อง โครงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(17/01/2565)