ประกาศ/หนังสือราชการ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ กำหนดประเมิน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ จังหวัดนครปฐม

(22/11/2565)