จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(24/11/2565)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21/02/2565)

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดจำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(11/02/2565)