คำสั่ง

คำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 196/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดนครปฐม

(26/01/2565)

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูล ปรับข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(25/01/2565)

คำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 3790/2564 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม (แก้ไขเพิ่มเติม)

(15/12/2564)