คำสั่ง

คำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 334/2565 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง (ศจพ.ทน./ทม.)

(09/02/2565)