คำสั่ง

คำสั่งจังหวัดนครปฐมที่ 2966/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานถอดบทเรียนและศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปล กระทรวงมหาดไทย

(23/11/2565)