คำสั่ง

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมที่ 22/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานดำเนินกิจกรรม 5 ส. โครงการ “5S enjoy life enjoy work” (5ส. สร้างสุข สนุกกับงาน) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปบม ประจำปี พ.ศ.2565

(18/05/2565)

คำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 1168/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC)

(11/05/2565)