ข่าวประชาสัมพันธ์

@นครปฐม:ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี@ วันที่ 4 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรม การธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย” โดยมีน

@นครปฐม:ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี@ วันเสาร์ที่ 2 กค.59 สพจ.นฐ. จัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผู้ประกอบกา รOTOP รุ่นที่ 2 ณ รร.เวล อ.เมืองนครปฐม โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตศาลายา

@นครปฐม:ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี@วันที่1 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.30น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.นฐ.เป็นประธานเปิดงาน”ธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชนจ.นครปฐม /อร่อยไปกับ หนูณิชย์..พาชิม”ระหว่าง 1-3 กรกฏาคม2559. จัดโดยสนงพาณิชย์จังหวัด และมีนางศิริ กำปั่

@นครปฐม:ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี@วันที่1 กรกฏาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.นฐ.เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเปนพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี

@นครปฐม::ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี@ 30 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00 น. นางศิริ กำปั่นทอง พจ.นฐ. มอบหมายนางอรพิน เสถียรยานนท์ หน.กง.สารสนเทศฯ เป็นประธานการประชุม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ปี 2559” และได้รับเกียรติจากคุณณภัทร จ

@นครปฐม::ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี@ 30 มิ.ย.59 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.นฐ. ประธานการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำ จังหวัด ครั้งที่ 6/2559 ในการนี้นางศิริ กำปั่นทอง พจ.นฐ. เข้าประชุมและนำเสน

@นครปฐม…ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี@ 29 มิ.ย. 2559 เวลา10.00 น. นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รอง ผวจ.นฐ. มอบหมายนางศิริ กำปั่นทอง พจ.นฐ. เป็นประธานเปิดการประชุม”โครงการนำเสนอผลการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชนระดับจังหวัด” และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้

@นครปฐม::ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี@ 28 มิ.ย.2559 เวลา10.00 น. นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รอง ผวจ.นฐ. เป็นประธานการประชุม “คณะทำงานบริหารการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. /กชช.2ค.และข้อมูลพื้นฐาน จ.นครปฐมปี2559” ในการนี้นางศิริ กำปั่นทอง พจ.นฐ. มอบหมายนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง