ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครปฐม เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 3/2565 เขตตรวจราชการที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

พช.นครปฐม ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพื้นที่อำเภอเมือง

พช.นครปฐม จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565

พช.นครปฐม ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพื้นที่อำเภอสามพราน

พช.นครปฐม ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพื้นที่อำเภอนครชัยศรี

พช.นครปฐม ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพื้นที่อำเภอดอนตูม