ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครปฐม ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนมิถุนายน2565)ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)

พช.นครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐLinkage Centerสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 เวลา08.30-16.30 น. รูปแบบออนไลน์ (Zoom Application)

จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เตรียมการจัดงาน“นครปฐม OTOP Health Center” ภายใต้งาน “ เทศกาลอาหาร ผลไม้และของดีนครปฐม” ระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคมนี้ ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงฯ องค์พระปฐมเจดีย์