โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง

พัฒนาการจังหวัดนครปฐม

นายสุรพงศ์ พาณิชเวชสันติ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

นายจรูญ บุญฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม

นางอำนวยนาถ เอียดสกุล

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ

(Visited 3 times, 1 visits today)