โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง

พัฒนาการจังหวัดนครปฐม

นายสุรพงศ์ พาณิชเวชสันติ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผน

นายจรูญ บุญฤทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม

นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์

นางอำนวยนาถ เอียดสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ

(Visited 3 times, 1 visits today)