โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางสาวทิพย์พรรณ ไชยูปถัมภ์

พัฒนาการจังหวัดนครปฐม

นายจรูญ บุญฤทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม

นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์

นางอำนวยนาถ เอียดสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ

นายสุรพงศ์ พาณิชเวชสันติ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผน

พัฒนาการอำเภอ

นางพิมภา บุญวรรโณ

พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม

โทร 081-8203650

นายมณฑล วงศ์เทศ

พัฒนาการอำเภอสามพราน

โทร 081-8203985

นายประภาส สินทับทอง

พัฒนาการอำเภอนครชัยศรี

โทร 081-8203690

นางปาริชาติ มายืนยง

พัฒนาการอำเภอกำแพงแสน

โทร 081-8203675

นางสาวจิตติมา คงแจ่ม

พัฒนาการอำเภอบางเลน

โทร 081-8203692

นางรินท์จง เล็กแดงอยู่

พัฒนาการอำเภอดอนตูม

โทร 081-8203681

นางสาวอรอุมา อึ้งประเสริฐภรณ์

พัฒนาการอำเภอพุทธมณฑล

โทร 081-8203935

(Visited 3 times, 1 visits today)