โคก หนอง นา โมเดล

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีของครัวเรือนเป้าหมาย (กิจกรรมเอามื้อสามัคคี) ครั้งที่ 2 ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงนายฐิติพงษ์ ปิ่นจ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 2 แปลง