ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและลงพื้นที่ ตรวจราชการตามแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและลงพื้นที่ ตรวจราชการตามแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน

 

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00  น.

ณ ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 

นายสุธีธ์ มั่งมี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

โดยมีนางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอนครชัยศรี  ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
  2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  3. การบริหารงานโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และตามมาตรการส่งเสริม/สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
  4. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
  6. กองทุนชุมชน

– การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

– โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

  1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
  2. การบริหารงบประมาณ/ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566

ในเวลาต่อมา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มสตรี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่างๆของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลลานตากฟ้า..

พร้อมนี้ นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม และนางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมติดตามและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

 

#WorldSoilDay

#วันดินโลก

#soilswherefoodbegins #Soils4Nurition

#FAO

#MOI

#กระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll

#ChangeforGood

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)