พช.นครปฐม จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2566

พช.นครปฐม จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2566
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
นางอนงค์ลักษณ์ ตันกิตติวัฒน์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครปฐม ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้
1.แผนการดำเนินงานและผลแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส1-2
2.การดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องมาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ผู้ประสบสาธารณภัย(อุทกภัย) พ.ศ.2565
3.ความก้าวหน้าและผลการดำเนินการกับลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม พิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย
4.การบริหารจัดการหนี้และติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5.การประชาสัมพันธ์และรับสมัครการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรี ประจำปี2566
6.การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้)
7.การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน(ทุนให้เปล่า)
ในการนี้ นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม มอบหมาย นางสาวรัชฎภรณ์ สงวนตั้ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้
(Visited 1 times, 1 visits today)