พช.นครปฐม ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 11/2565

พช.นครปฐม ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ Video Conference System (VCS) จากห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่10/2565 ผ่านระบบ Video Conference System (VCS)จากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน โดยมีระเบียบวาระในการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
กระทรวงมหาดไทย มีคสั่งที่ 2847/2565 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงราย นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ให้ดำรงตำแหน่งผ็ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
1.2 การมอบนโยบายเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1พฤศจิกายน2565-31มกราคม2566)
1.3การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1.4 การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2565 (ระยะที่2)
1.5 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
1.6 โครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชฅญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.7 โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566
ข้อราชการรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(นายวิฑูรย์ นวลนุกุล)
1)ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2)เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมการพัฒนาชุมชน
ข้อราชการรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(นายสุรศักดิ์ อักษรกุล)
1)130ปี กระทรวงมหาดไทย และการขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2566
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 10 / 2565 เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565
สำนักเลขานุการกรม ได้จัดทำรายงานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่10/2565 เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.secr.cdd.go.th รายงานการประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น 38 หน้า โดยผู้บริหารสามารถเข้ารับรองรายงานการประชุมได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวหากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งสำนักเลขานุการกรม ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่ารับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบจำนวน 11 เรื่อง
4.1 โดยการนำเสนอจำนวน 8 เรื่อง
4.2 นำเสนอโดยเอกสารจำนวน 3 เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ในการนี้ นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐมมอบหมายนางอำนวยนาถ เอียดสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประชุม
(Visited 1 times, 1 visits today)