พช.นครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัดนครปฐมระดับจังหวัดครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พช.นครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัดนครปฐมระดับจังหวัดครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น .
ณ ห้องประชุมวัชรีรมยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัดนครปฐมระดับจังหวัดครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีหัวข้อการประชุมที่สำคัญ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้
1.ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการพัฒนานครปฐมเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีอัตลักษณ์ด้านแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม
2.ข้อมูลหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
3.การตรวจประเมินแปลงแบบมีส่วนร่วม(Participatory Guarantee Systems : PGS)
4.แนวทางในการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนานครปฐมเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีอัตลักษณ์ด้านแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม กิจกรรมยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่Product Champion จังหวัดนครปฐม
5.กำหนดมาตรฐานและแบบคำขอใช้ตรารับรองคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรจังหวัดนครปฐม “The Best of Nakhonpathom” นครปฐมการันตรี
6.กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอและออกใบรับรอง หรือยกเลิกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรจังหวัดนครปฐม “The Best of Nakhonpathom” นครปฐมการันตรี

ในการนี้ นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม มอบหมาย นางวาริลิน วังชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAllMod Adisorn
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)