พช.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม ครั้งที่7/2565


พช.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม ครั้งที่7/2565

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30น.
ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานพร้อมด้วย คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 7/2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ –
ระเบียบวาระที่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม –
ระเบียบวาระที่3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3.2 การยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3.3 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2565
3.4 การดำเนินคดีอาญาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระเบียบวาระที่4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
4.1 การบริหารจัดการหนี้และติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4.2 ความก้าวหน้าและผลการดำเนินการกับลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม พิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย
4.3 การประชาสัมพันธ์และรับสมัครการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กรสตรี ประจำปี 2565
ระเบียบวาระที่5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5.2 การพิจารณาการตรวจทานและยืนยันเงินรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ –

ในการนี้ นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAllMod Adisorn
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)