ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน 2565

จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานราชบัณฑิตยสภาพิจารณาเห็นว่าในปัจจุบันมีประเทศเขตการปกครองหรือเมืองหลวงใหม่เกิดขึ้นใหม่ บางประเทศแยกตัวเป็นอิสระจากกัน บางประเทศเปลี่ยนระบอบการปกครองและเปลี่ยนชื่อประเทศ บางประเทศหรือบางเขตการปกครองได้เปลี่ยนเมืองหลวงหรือเปลี่ยนชื่อใหม่ของเมืองหลวงประกอบกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้แก้ไขการเขียนชื่อประเทศเขตปกครองและเมืองหลวงตามการออกเสียงของเจ้าของภาษา ซึ่งคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศได้แก้ไขปรับปรุงประกาศดังกล่าวแล้ว โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงให้ยกเลิกประกาศราชบัณฑิตยสภา เรื่องกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้วให้ใช้ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ฉบับลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑ต๙ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ หน้า ๒๘ แทน

เห็นควรประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ฉบับลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ หน้า ๒๘ ให้ทราบโทยทั่วกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)