พช.นครปฐม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด สักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ.2565

 

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 07.00 น.
ณ อาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด สักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ.2565

จุดเริ่มต้นของโครงการในพระราชดำริ “ฝนหลวง” เกิดขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทอดพระเนตรเห็นความเดือดร้อนจากภัยแล้งของราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทรงมีพระราชดำริแก้ปัญหาฝนแล้งด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยสร้างฝนเทียมขึ้นมาผ่านวิธีการรวมเมฆ เพื่อให้เมฆเหล่านั้นทำให้เกิดฝนตกบรรเทาความแห้งแล้ง
รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริแก่ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรวิศวกรรม จึงนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการศึกษาวิจัยและค้นคว้า นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 เป็นต้นมา และเริ่มทำการทดลองจริงครั้งแรกใน พ.ศ.2512 พบว่าประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นรัชกาลที่ 9 ทรงติดตามอย่างใกล้ชิดเสมอมา ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งคณะปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีฝนหลวงเกิดขึ้นเมื่อมีการดัดแปลงสภาพอากาศให้เกิดฝน ผ่านกระบวนการ “ก่อกวน-เลี้ยงให้อ้วน-โจมตี” ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานในการปฏิบัติการฝนหลวงแบบหวังผล ในปี พ.ศ.2516 ในภายหลังมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และสภาพอากาศประจำวัน ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยด้วย โดยมีการศึกษาเรื่องของการใช้สารเคมีแบบสูตรสลับกลุ่มเมฆ ที่จะทำให้เกิดการก่อตัวในหุบเขา รวมถึงเทคนิคการทำฝนจากเมฆอุ่น ซึ่งสามารถทำให้เกิดฝนเทียมขึ้นได้นั่นเอง จนกระทั่งช่วงปี พ.ศ.2541-2542 ประเทศไทยเกิดภัยแล้งอย่างหนัก รัชกาลที่ 9 ได้ พระราชทานให้เริ่มใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงกู้ภัยแล้งเป็นครั้งแรก และมีการใช้ “ตำราฝนหลวงพระราชทาน” ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2542 ซึ่งได้กลายเป็นแนวพระบรมราโชบายที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมรับนำไปปฏิบัติจริง
ต่อมา วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2545 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยกำหนดให้ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเป็นการสำนึกในพระกรุณาธิคุณล้นพ้น และสืบสานพระราชปณิธานสืบไป

ในการนี้ นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม มอบหมาย นางอำนวยนาถ เอียดสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ และ นางสุวรรณา พลเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมพิธี

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAllModAdisorn
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)