พช.นครปฐม จัดกิจกรรมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พช.นครปฐม จัดกิจกรรมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น.
ณ วัดประชาราษฎร์บำรุง(รางหมัน) ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม นางอำนวยนาถ เอียดสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมที่เกี่ยวข้อง ประชุมถอดบทเรียนอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอกำแพงแสน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 คน ณ วัดประชาราษฎร์บำรุง(รางหมัน) ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้ทีมถอดบทเรียนจังหวัดนครปฐม ดำเนินกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อศึกษาองค์ประกอบแห่งความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงกระทรวงมหาดไทย โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูล(Focus Group Discussion)เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)