พช.นครปฐม ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ สู่ปฏิบัติการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม รับมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ขยายพันธุ์โดยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม เพื่อให้พัฒนาการจังหวัดนำไปมอบให้พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอขยายพันธุ์และขยายผลให้ประชาชนนำไปปลูกเป็นแหล่งอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือนต่อไป
ในการนี้ นางอำนวยนาถ เอียดสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางจิตติมา คงแจ่ม พัฒนาการอำเภอบางเลน นางรินท์จง เล็กแดงอยู่ พัฒนาการอำเภอดอนตูม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับมอบเมล็ดพันธุ์ฯ ครั้งนี้ด้วย
(Visited 1 times, 1 visits today)