พช.นครปฐม ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ วีดีทัศน์ทางไกล(VCS)

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ วีดีทัศน์ทางไกล(VCS) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2การติดตามการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ
ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.3การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 4
1.4การรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
(เดือนมิถุนายน – กันยายน 2565)
1.5แผนการสรรหาบุคลากรและบรรจุแต่งตั้ง เดือนกรกฎาคม 2565
1.6การประชาสัมพันธ์งานของกรมการพัฒนาชุมชน
1.7การเตรียมการสำหรับการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
ระเบียบวาระที่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2565
ระเบียบวาระที่3 เรื่องสืบเนี่อง –
ระเบียบวาระที่4 เรื่องเพื่อทราบจำนวน 15เรื่อง
4.1โดยการนำเสนอ 1 เรื่อง
4. 1. 1 สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (สตร.)
4.2นำเสนอโดยเอกสาร จำนวน 14 เรื่อง ดังนี้
4.2.1 ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (สตร.)
4. 2.2 การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (สทอ.)
4.2.3 รายงานผลการส่งเสริมการออม ภาคครัวเรือน 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต (สทอ.)4.2.4 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ (สพช.)
4.2.5 โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สพช.)
4.2.6 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (สสช.)
4.2.7 การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สสช.)4.2.8 กฎหมายลำดับรอง ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562 (PDPA) (ศสท.)
4.2.9 รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ปี พ.ศ.2565 (ศสท.)
4.2.10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (กค.)
4.2.11 การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในไตรมาส 4 (กผ.)
4.2.12 รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สกส.)
4.2.13 การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
4.2.14 ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
งาน OTOP Midyear 2022 (สกส.)
ในการนี้ นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย
#CDD นครปฐม
#สพจ.นครปฐม
(Visited 1 times, 1 visits today)