พช.นครปฐมร่วมเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่าย(ธรรมาภิบาล/เรื่องร้องเรียน)เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม”กิจกรรมประชาชนคนทำดี”

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่าย (ธรรมาภิบาล/เรื่องร้องเรียน)เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม “กิจกรรมประชาชนคนทำดี” โดยมี นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเครือข่าย หรืออาสาสมัครในการกำกับดูแลของส่วนราชการต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน นักวิชาการอิสระ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ สผผ. เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีภารกิจหลักคือ การขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ สผผ. ยังมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ำ อำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน โดยการสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม
ซึ่งการจัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่าย(ธรรมาภิบาล/เรื่องร้องเรียน) ในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครปฐม ได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน ได้รับทราบถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดีรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ เสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคมผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม คือ เครือข่ายหรืออาสาสมัครในการกำกับดูแลของส่วนราชการต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน นักวิชาการอิสระ และผู้นำชุมชน รวมจำนวน 100 คน
ในการนี้ นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายประภาส สินทับทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ เข้าร่วมการเปิดโครงการในครั้งนี้
(Visited 1 times, 1 visits today)