พช.นครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30น.
ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล(นครปฐม,นนทบุรี,ปทุมธานี และสมุทรปราการ)
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1.เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 ผลผลิต/โครงการ 7 กิจกรรมหลัก 13 กิจกรรมย่อย งบประมาณรวมทั้งสิ้น 214,490,500 บาท จำแนกเป็น งบดำเนินงาน 2,074,000 บาท งบลงทุน 207,416,500 บาท และงบรายจ่ายอื่น 5,000,000 บาท ซึ่งปัจจุบันกลุ่มจังหวัดฯได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่าส่วนราชการซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการได้มีการก่อหนี้ผูกพันและมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับ ทำให้มีงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 จำนวน 5,988,500 บาท
เพื่อให้การพิจารณาการขอใช้เงินเหลือจ่าย ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้รับการพิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค(ก.บ.ก.)กำหนดกลุ่มจังหวัดฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 2/2565 ในวันนี้
วาระที่ 2.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
วาระที่ 3.เรื่องเพื่อทราบ
3.1) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.2) ปฏิทินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
3.3)งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
3.4)หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)
3.5)หลักการและแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
วาระที่ 4.เรื่องพิจารณา
4.1)การขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)จากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดนครปฐม
4.2)การขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เพื่อชำระหนี้หรือชดเชยงบประมาณที่ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดปทุมธานี
4.3)การโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการมีมติเห็นชอบทุกระเบียบวาระการประชุม
ในการนี้ นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้ นางอิสรนันท์ ทรงเนติชวลิต ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้
(Visited 1 times, 1 visits today)