พช.นครปฐม ร่วมประชุมขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครปฐม (รายมิติ)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชาลีมงคลอาสน์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
นายยงยุทธ สวนทอง ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้
-รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด(ศจพ.จ.) โดย ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์ประสานงาน ศจพ.จ.
– รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ(ศจพ.อ.)(ปัญหาครัวเรือนที่เกินศักยภาพระดับอำเภอ)โดย ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์ประสานงาน ศจพ.จ.
-หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือปัญหาครัวเรือนเป้าหมายที่เกินศักยภาพระดับอำเภอ(จำแนกแต่ละมิติ)
(1)มิติสุขภาพ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม)
(2)มิติความเป็นอยู่ (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม)
(3)มิติการศึกษา(ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
(4)มิติรายได้(พัฒนาการจังหวัดนครปฐม/พาณิชย์จังหวัดนครปฐม)
(5)มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ(ปลัดจังหวัดนครปฐม)
(6)มิติอื่นๆ(หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม)
(7)หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละมิติตามเมนูแก้จนฯ
-ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
-หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
-เกษตรจังหวัดนครปฐม
-ประมงจังหวัดนครปฐม
-ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
-อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
-ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม(วิสาหกิจเพื่อนสังคม)จำกัด
ในการนี้ นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางอำนวยนาถ เอียดสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ นายวิน ไลประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือปัญหาครัวเรือนเป้าหมายที่เกินศักยภาพระดับอำเภอในมิติรายได้ ในครั้งนี้ด้วย
(Visited 1 times, 1 visits today)