พช.นครปฐม ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนมิถุนายน2565)ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยมีหัวข้อการประชุมดังต่อไปนี้
-การขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย
-การขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและที่ปรึกษา
-การชี้แจงข้อราชการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– การชี้แจงข้อราชการสำคัญของหน่วยงานในในสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดย ผู้อำนวยการกองแผนงานหรือสำนัก/กองที่เทียบเท่า
-การซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ในการนี้ นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้ นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
(Visited 1 times, 1 visits today)