พช.นครปฐม จัดประชุมพัฒนาการอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 12.45 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและพัฒนาการอำเภอ ในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมดังนี้
1.ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดนครปฐมอนุมัติโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงงบประมาน877,990บาท ประกอบด้วย2กิจกรรม คือ
1.)กิจกรรมจัดทำแผนครัวเรือนและขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.)สนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนของ ศจพ.ทุกระดับ
3.การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ” ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อนการผลิต
4.การติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)
5.การจัดเก็นข้อมูล จปฐ.ปี2565
(Visited 1 times, 1 visits today)