พช.นครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐLinkage Centerสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 เวลา08.30-16.30 น. รูปแบบออนไลน์ (Zoom Application)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา08.30น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Centerโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้มีความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Linkage Center และเกิดการบูรณาการฐานข้อมูลและการบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ลดภาระแก่ประชาชนตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
ในการนี้นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้ นางสุวรรณา พลเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศฯเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมในครั้งนี้
(Visited 1 times, 1 visits today)