พช.นครปฐม เดินทางมาประชุมตรวจติดตามนิเทศงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน

@นครปฐม..
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30น.
ณ.สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน
นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ/ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ/ และทีมนิเทศงาน เดินทางมาประชุมตรวจติดตามนิเทศงานพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นดังนี้.
1.การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
2.โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร.
3.การชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี.
4.งานข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP.
5.การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต.
6.งานจิตอาสา
7.งานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
8.โครงการ กข.คจ.
9.งานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย/และจังหวัด.
พร้อมนี้พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เน้นย้ำเรื่องอัตลักษณ์ผ้าไทยประจำถิ่น
โดยมีนางปาริชาติ มายืนยง พัฒนาการอำเภอกำแพงแสน พร้อมทีมงาน รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้คณะติดตามได้ทราบ..และรายงานการเตรียมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วย..
(Visited 1 times, 1 visits today)