พช.นครปฐม เดินทางมาประชุมตรวจติดตามนิเทศงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน

@นครปฐม..
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น.
ณ.สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน
นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ/ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ/ และทีมนิเทศงาน เดินทางมาประชุมตรวจติดตามนิเทศงานพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นดังนี้.
1.การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
2.โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร.
3.การชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี.
4.งานข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP.
5.การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต.
6.งานจิตอาสา
7.งานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
8.งานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย/และจังหวัด.
เวลา 11.30
คณะตรวจติดตามนิเทศงานฯ
ลงพื้นที่ “ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบางเลน” หมู่ที่ 6. ต.บางเลน อ.บางเลน พบคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อรับข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและความก้าวหน้า..
โดยมีนางสาวจิตติมา คงแจ่ม พัฒนาการอำเภอบางเลน พร้อมทีมงาน รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้คณะติดตามได้ทราบ..
(Visited 1 times, 1 visits today)