พช.นครปฐม ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบแนวทางการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565

พช.นครปฐม ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบแนวทางการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมวัชรีรมยา ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบแนวทางการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่13-16 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นี้
ในการนี้ นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะทำงาน เข้าชี้แจงตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปีพ.ศ.2565
2.คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปีพ.ศ.2565 จังหวัดนครปฐม
3.เป้าหมายผลิตภัณฑ์ที่จะส่งคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปีพ.ศ.2565 จำนวน297ผลิตภัณฑ์
4.แผนปฏิบัติการโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปีพ.ศ.2565 จังหวัดนครปฐม
5.แนวทางและหลักเกณฑ์โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปีพ.ศ.2565
#CDD นครปฐม
#สพจ.นครปฐม
(Visited 1 times, 1 visits today)