การประชุมแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัคนครปฐม

วันที่ 14 มกราคม 2565
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายกิตติพล ทวีผล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประธาน การประชุมแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัคนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โดยมีระเบียบวาระดังนี้..

1.ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการกองทุนพัฒนานาบทบาทสตรี
2.การใช้งบประมาณเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3.แอปพลิเคชัน คลิกชุมชน..

✨🌿 🥦Change for Good.. :: เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 ::🌿✨

(Visited 1 times, 1 visits today)