ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครปฐม จัดฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

พช.นครปฐม จัดฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

📣วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เวลา 07.45.00 น.
พช.นครปฐม จัดฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 รวม 5 วัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี วันที่ 4 โดยมีหัวข้อการฝึกอบรม ดังนี้
1.หลักการออกแบบและการออกแบบโคก หนอง นา เบื้องต้น หลักการออกแบบตามหลักภูมิสังคม ดิน น้ำ ลม ไฟ พืช คน การสำรวจพื้นที่ก่อนการออกแบบเรียน
2.Work Shop การออกแบบพื้นที่ ขั้นตอนการออกแบบโคก หนอง นา ด้วยตนเอง “หัวใจ” คือ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยไม่ฝืนธรรมชาติ
3.สรุปบทเรียน การออกแบบพื้นที่
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผู้นำพัฒนา(change Laeder) ที่อยู่ในชุมชน และนำการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน และนำไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการ เป้าหมายอบรม จำนวนรวม 30 คน
จังหวัดนครปฐม มีเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 12 หมู่บ้าน 12 แปลง เป็นพื้นที่ขนาด 1 ไร่ จำนวน 4 แปลง และพื้นที่ขนาด 3 ไร่ จำนวน 8 แปลง
เวลา 12.30 น. นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดฯ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่เป้าหมายการฝึกอบรมฯ ทั้ง 30 คน พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ร่วมในกิจกรรมฯด้วย
ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองนกกระทุง หมู่ 7 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

🎋🎋🎋🎋🎋
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)