ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครปฐม จัดฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

พช.นครปฐม จัดฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

📣วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
เวลา 07.45.00 น.
พช.นครปฐม จัดฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 รวม 5 วัน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี วันที่ 3 โดยมีหัวข้อการฝึกอบรม ดังนี้
1.การเรียนรู้ 9 ฐาน สู่เศรษฐกิจพอเพียง (1.คนดินดิน 2.คนเอาถ่าน 3.คนมีไฟ 4.คนรักษ์แม่ธรณี 5.คนมีน้ำยา 6.รักษ์ป่า 7.รักษ์น้ำ 8.รักษ์แม่โพสพ 9.รักษ์สุขภาพ)
2.กิจกรรมเอามื้อสามัคคี
3.สรุปบทเรียนฐานการดรียนรู้หรือบทเรียนเอามื้อสามัคคี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผู้นำพัฒนา(change Laeder) ที่อยู่ในชุมชน และนำการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน และนำไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการ เป้าหมายอบรม จำนวนรวม 30 คน
จังหวัดนครปฐม มีเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 12 หมู่บ้าน 12 แปลง เป็นพื้นที่ขนาด 1 ไร่ จำนวน 4 แปลง และพื้นที่ขนาด 3 ไร่ จำนวน 8 แปลง
ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองนกกระทุง หมู่ 7 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

🎋🎋🎋🎋🎋
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)