ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🌈 พช.นครปฐม ร่วมประชุมรับมอบ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

🔹 วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมมอบมอบนโยบายขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน และผู้อำนวยการสำนัก/กองได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการในปีงบประมาณ พศ.2565

โดยมีประเด็นการนำเสนอ ดังนี้
1. ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก
2. การขับเคลื่อนและต่อยอดกิจกรรมตามแผนงานของกรมการพัฒนาชุมชน
3. ผลงานสำคัญและกิจกรรมเด่นของกรมการพัฒนาชุมชนในรอบ 7 ปี (พ.ศ 2557-2564) ตามยุทธศาสตร์ชาติ

4.งบประมาณรายจ่ายของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พศ.2565

  1. แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565
  2. แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2565
    7. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมการพัฒนาชุมชน (รางวัลเลิศรัฐ) ประจำปี 2565

 

โดยมีนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)